116. Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bạn có thể in hoặc xuất file pdf! Thật tuyệt!

Print Friendly and PDF