Trang chủ LỚP 4 Tiếng Việt Ôn bài lý thuyết

Tuần 9. Chủ Điểm: Đôi cánh ước mơ

Tuần 10. Ôn tập giữa học kỳ I

Tuần 11. Chủ Điểm: Có chí thì nên

Tuần 12. Chủ Điểm: Có chí thì nên

Tuần 13. Chủ Điểm: Có chí thì nên

Tuần 14. Chủ Điểm: Tiếng sáo diều

Tuần 15. Chủ Điểm: Tiếng sáo diều

Tuần 16: Chủ Điểm: Tiếng sáo diều

Tuần 17: Chủ Điểm: Tiếng sáo diều

Tuần 18: Ôn tập cuối học kỳ I

Tuần 19: Chủ Điểm: Người ta là hoa đất

Tuần 31: Chủ Điểm: Khám phá thế giới

Tuần 32: Chủ Điểm: Tình yêu cuộc sống

Tuần 33: Chủ Điểm: Tình yêu cuộc sống

Tuần 34: Chủ Điểm: Tình yêu cuộc sống

Tuần 35: Ôn tập cuối học kỳ II

Tuần 20: Chủ Điểm: Người ta là hoa đất

Tuần 21: Chủ Điểm: Người ta là hoa đất

Tuần 22: Chủ Điểm: Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 23: Chủ Điểm: Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 24: Chủ Điểm: Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 25: Chủ Điểm: Những người quả cảm

Tuần 26: Chủ Điểm: Những người quả cảm

Tuần 27: Chủ Điểm: Những người quả cảm

Tuần 28: Ôn tập giữa học kỳ II

Tuần 29: Chủ Điểm: Khám phá thế giới

Tuần 30: Chủ Điểm: Khám phá thế giới

Tuần 2. Chủ Điểm: Thương người như thể thương thân

Tuần 1. Chủ Điểm: Thương người như thể thương thân

Tuần 3. Chủ Điểm: Thương người như thể thương thân

Tuần 4. Chủ Điểm: Măng mọc thẳng

Tuần 5. Chủ Điểm: Măng mọc thẳng

Tuần 6. Chủ Điểm: Măng mọc thẳng

Tuần 7. Chủ Điểm: Đôi cánh ước mơ

Tuần 8. Chủ Điểm: Đôi cánh ước mơ