Trang chủ LỚP 5 Tiếng Việt Ôn bài lý thuyết

Tuần 13. Chủ Điểm: Giữ lấy màu xanh

Tuần 14. Chủ Điểm: Vì hạnh phúc con người

Tuần 15. Chủ Điểm: Vì hạnh phúc con người

Tuần 16. Chủ Điểm: Vì hạnh phúc con người

Tuần 17. Chủ Điểm: Vì hạnh phúc con người

Tuần 19. Chủ Điểm: Người công dân

Tuần 18. Ôn tập cuối học kỳ I

Tuần 20. Chủ Điểm: Người công dân

Tuần 21. Chủ Điểm: Người công dân

Tuần 22. Chủ Điểm: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 23. Chủ Điểm: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 24. Chủ Điểm: Vì cuộc sống thanh bình

Tuần 25. Chủ Điểm: Nhớ Nguồn

Tuần 26. Chủ Điểm: Nhớ Nguồn

Tuần 27. Chủ Điểm: Nhớ Nguồn

Tuần 29. Chủ Điểm: Nam và Nữ

Tuần 28. Ôn tập giữa học kỳ II

Tuần 30. Chủ Điểm: Nam và Nữ

Tuần 31. Chủ Điểm: Nam và Nữ

Tuần 32. Chủ Điểm: Những chủ nhân tương lai

Tuần 33. Chủ Điểm: Những chủ nhân tương lai

Tuần 34. Chủ Điểm: Những chủ nhân tương lai

Tuần 35. Ôn tập cuối học kỳ II

Tuần 1. Chủ Điểm: Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 2. Chủ Điểm: Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 3. Chủ Điểm: Việt Nam - Tổ quốc em

Tuần 4. Chủ Điểm: Cánh chim hòa bình

Tuần 5. Chủ Điểm: Cánh chim hòa bình

Tuần 6. Chủ Điểm: Cánh chim hòa bình

Tuần 7. Chủ Điểm: Con người với thiên nhiên

Tuần 8. Chủ Điểm: Con người với thiên nhiên

Tuần 9. Chủ Điểm: Con người với thiên nhiên

Tuần 10. Ôn tập giữa học kỳ I

Tuần 11. Chủ Điểm: Giữ lấy màu xanh

Tuần 12. Chủ Điểm: Giữ lấy màu xanh